Instellingsbesluit vaste commissie Arbo van de Ondernemingsraad xx

Instellingsbesluit vaste commissie Arbo van de Ondernemingsraad xx

Artikel 1 

  1. Er is een vaste OR-commissie (voor) arbozaken, ingesteld op grond van artikel 15 lid 1 WOR.
  2. De commissie bestaat uit x leden, van wie ten minste 1 persoon lid is van de ondernemingsraad.
  3. De commissie behandelt voor de ondernemingsraad de aangelegenheden betreffende arbeidsomstandigheden en brengt daarover desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de ondernemingsraad.

Artikel 2

  1. De leden van de commissie worden door de ondernemingsraad benoemd voor een periode die aanvangt met de benoeming en eindigt wanneer de zittingstermijn van de leden van de ondernemingsraad afloopt.
  2. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
  3. De commissie vergadert op verzoek van de voorzitter en op verzoek van 2 leden van de commissie. Een vergadering kan slechts worden gehouden indien ten minste 2 leden van de commissie aanwezig zijn.
  4. De artikelen 17, leden 2 en 3, 18, lid 2, 19, 20 en 21, lid 1 van het reglement van de ondernemingsraad zijn van overeenkomstige toepassing.
  5. De leden van de commissie kunnen te allen tijde hun lidmaatschap van de commissie beëindigen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de ondernemingsraad, aan de voorzitter van de commissie en aan de ondernemer.

 Plaats, datum

          Handtekening voorzitter OR

Reactie plaatsen